Regulamin

  • REGULAMIN KEMPINGU CAMP4U W SIECHNICACH

Szanowni Goście,

Stworzony regulamin ma na celu zapewnić bezpieczny oraz przyjemny pobyt wszystkich gości kempingu. Przebywanie na terenie kempingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.

1.Doba na Kempingu rozpoczyna się od godziny 16:00 i trwa do godziny 10:00 dnia następnego. Dłuższe pozostanie na terenie Kempingu traktowane jest jako kolejny dzień pobytu.

2.Cisza nocna rozpoczyna się od godziny 23:00 i kończy o godzinie 7:00 dnia następnego.

3.Po przybyciu na Kemping, Goście są zobowiązani do niezwłocznego zameldowania obecności na Recepcji. Niezbędne do rejestracji pobytu Gości jest przedłożenie dowodu tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu.

4.Opłatę za cały okresu pobytu na Kempingu należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.

5.W przypadku rezygnacji z części pobytu, późniejszy wyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Obiektu nie wynikające z winy Obiektu, nie uprawnia do zwrotu kosztów za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6.Całodobowo na Kempingu mogą przebywać wyłącznie osoby które opłaciły koszt pobytu. Osoby nie zameldowane na kempingu mogą przebywać na jego terenie od godziny 8:00 do godziny 23:00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji Kempingu.

7.Kemping zastrzega sobie prawo do odmowy pobytu Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu znacząco naruszyli regulamin Kempingu wyrządzając szkodę w mieniu kempingu, Gości i wszystkich osób towarzyszącym Gościom, Pracowników Kempingu lub innych osób przebywających na Kempingu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.

8.Goście Kempingu mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub ewentualne przedłużenie pobytu na Kempingu w Recepcji nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu.

9.Parkowanie pojazdów należących do Gości jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.

10.W momencie rozpoczęcia pobytu osoba wynajmująca domek całoroczny jest zobowiązana do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności z wykazem. W przypadku braku uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Na osobie wynajmującej domek spoczywa odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Obiektu, zobowiązana jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku.

11.Podczas pobytu na Kempingu Goście są zobowiązani do:

     a.przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP,

     b.przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

     c.utrzymywania czystości i porządku na terenie Kempingu,

     d.racjonalnego korzystania z wody podczas kąpieli i mycia,

     e.przestrzegania ogólnych zasad współżycia i regulaminów na terenie Obiektu.

12.Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy osobiste i wartościowe przechowywane w domkach i na terenie Obiektu przez Gości i Użytkowników. Apelujemy o zachowanie należytej ostrożności związanej z zamykaniem domków, pojazdów, przyczep lub namiotów oraz odpowiednie zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.

13.Każdy z Gości ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń wyposażenia Kempingu i powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.

14.Gości Kempingu prosimy, aby wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania mienia Kempingu zgłaszać na bieżąco w Recepcji.

  1. Na terenie Kempingu mogą przebywać zwierzęta domowe, warunkiem jest posiadanie aktualnego świadectwa szczepień ochronnych, a w przypadku psów -kaganiec i smycz. Zwierzę podlega ciągłej i pełnej kontroli Właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego Właściciel.

16.Zabrania się pobytu zwierząt w domkach całorocznych znajdujących się na terenie Obiektu. Zakaz ten odnosi się zarówno do Gości Kempingu, jak również osób odwiedzających Gości Kempingu.

17.Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i innych używek w domkach całorocznych znajdujących się na terenie Kempingu.

18.Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia w domkach całorocznych.W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie Obiektu powinny postępować zgodnie z zamieszczonymi w domkach instrukcjami p/pożarowymi.

19.Na terenie Obiektu tylko w miejscach do tego wyznaczonych możliwe jest palenie ognisk i rozpalanie grilli z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych.

20.Przed opuszczeniem Kempingu należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

21.Korzystanie z placów zabaw i innych atrakcji znajdujących się na terenie Kempingu przez dzieci jest możliwe wyłącznie w obecności opiekuna i jest nadzorowane przez osoby dorosłe i na wyłączną ich odpowiedzialność.

22.Kierownictwo Kempingu zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Obiektu przez Gości, którzy nie przestrzegają bądź znacząco naruszają regulamin Kempingu lub zakłócają wypoczynek innym Gościom Obiektu. Jest to równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Gościem, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. W przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia ośrodka, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.  

23.Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, sprawności urządzeń i wyposażenia Kempingu, porządku i czystości, prosimy konsultować z Recepcją Obiektu.

24.Przebywanie na terenie Kempingu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów ukazujących wizerunek osób znajdujących się na terenie Obiektu.

25.Reklamacje za wady w stosunku do oferowanych usług składa klient bezpośrednio u Wynajmującego (w biurze na terenie kempingu) lub u innego upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji w odpowiednim czasie. Złożenie natychmiastowej reklamacji w miesjcu pobytu pozwala na bezzwłoczne usunięcie wad, natomiast opóźniona reklamacja utrudnia jej rozstrzygnięcie i objektywizm oceny, a tym samym szansę do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Reklamację klient może złożyć w dowolnej formie, podając datę, konkretnie opisując przedmiot reklamacji oraz wskazując sposób rostrzygnięcia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe reklamującego, adres zamieszkania, przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji, dowody reklamacji np. zdjęcia lub inną formę dowodową;  jednocześnie poleca się przedłożyć dowód  świadczenia usługi np. kopia zamówienia usługi, faktura, dowód zapłaty itp., co bardzo ułatwi postępowanie reklamacyjne. Reklamację należy zgłosić w trakcie pobytu.

  1. Rezerwacja usługi

 Rezerwacja miejsca na terenie obiektu dostępna jest:

poprzez System rezerwacji,

 drogą telefoniczną,

 drogą poczty elektronicznej,

 osobiście w recepcji obiektu.

W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko,nr telefonu, adres e-mail, termin pobytu, ilość osób). W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego oprócz warunków wskazanych w ust. 2 konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” oraz dokonanie zapłaty poprzez system lub podczas pobytu.

Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami o których mowa w ust. 4 powyżej na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 4 informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.

  1. Dane Akceptanta:

OOH BOX Dominik Janiszewski, ul. Polna 4 52-020 Zagródki

Dodatkowe informacje udziela personel Recepcji.Dziękujemy za zapoznanie się z treścią Regulaminu i życzymy miłego pobytu na naszym Kempingu!

Kierownictwo Kempingu “Camp4U”

Przewiń na górę